Thai University

2 มหาลัยรัฐบาลยอดนิยมที่ใคร ๆก็อยากเข้าเรียนมีคณะอะไรบ้าง2019

Thai University

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เป็นมหาลัยอับดับ1ที่ใคร ๆหลายคนหรือนักเรียนนักศึกษาอยากจะเข้ามาศึกษาเป็นลูกศิษย์ของจุฬาแต่การที่จะเข้ามาสู่การเป็นลูกศิษย์ของมหาลัยจุฬาได้นั้นไม่ได้ง่ายเอาสะเลย

คณะที่เปิดสอนในมหาลัยจุฬาลงกรณ์

 • คณะครุศาสตร์
 • คณะจิตวิทยา
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์

ยังมีอีกหลายคณะที่ทางมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ได้ทำการเปิดสอนแก่นักศึกษาของมหาลัยทุกระดับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดการสินสำหรับ ป.ตรี

 • การผังเมืองบัณฑิต
 • การออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 • การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
 • ควบบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ
 • ควบบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)
 • นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • นิติศาสตร์บัณฑิต
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 • บัญชีบัณฑิต
 • บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 • ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
 • รัฐศาสตรบัณฑิต
 • รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)
 • วารสารศาสตรบัณฑิต
 • วารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (ภาคภาษาอังกฤษ)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ (ตรีควบโท)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรต่อเนื่อง)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปดิจิทัล
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นี่เป็นเพียงส่วนนึงที่ทางมหาลัยธรรมศาสตรได้ทำการเปิดสอนหากอยากได้ความรู้เพิ่มเติมคลิกที่หน้าเว็บไซต์ของมหาลัยได้เลยนะคะ